top of page

Broneerimise Tingimused

Siit lehelt leiate kõik vajalikud üksikasjad broneerimistingimuste, tühistamistingimuste ja üldtingimuste kohta.

NB! Ettemaksu sooritades nõustute Lossi broneerimistingimustega.

BRONEERIMISE TINGIMUSED

(1.1) Ruumide rendi, ürituste piletite tellimuse, muuseumi külastuse jm (edaspidi Üritus), toitlustusteenuse tellimuse või kohvi/veini pausi tellimuse (edaspidi Tellimus) esitab Klient telefoni või e-kirja teel.
 

(1.2) Keila-Joa Loss (edaspidi Loss) menetleb kõiki Tellimusi vastavalt nende laekumise järjekorrale.
 

(1.3) Kliendiks loetakse Tellimuse esitanud füüsilist või juriidilist isikut (edaspidi Klient).
 

(1.4) Loss esitab vastavalt Tellimusele kirjaliku pakkumise, mis sisaldab teenuse kirjeldust, hinda ja vajadusel pakkumise kehtivusaega jm Ürituse läbiviimiseks vajaminevat infot (edaspidi Pakkumine).
 

(1.5) Lossi poolt esitatud Pakkumises toodud toidu hind sisaldab toidu serveerimiseks vajalikke nõusid ja serveerimisvahendeid. Üksikute teenuste tellimise puhul sisaldab Lossi Pakkumine orienteeruvat kogust ja hinda mida hiljem Tellimuse täpsustamise käigus korrigeeritakse.
 

(1.6) Pakkumine kehtib ühtse tervikuna ning Kliendi poolt Tellimuse andmete muutmisest esitab Loss uue korrigeeritud Pakkumise va. punkt 1.7 toodud juhul.
 

(1.7) Tellimuses/Pakkumises märgitud osavõtjate arvu on Kliendil õigus muuta kuni 30 kalendripäeva enne ürituse toimumist, millele vastavalt Loss korrigeerib võimalusel toitlustamise ja muude tellitud teenuste mahtu. Hilisemaid Kliendipoolseid muudatuse aktsepteerib Loss vaid võimaluse korral eelneva kokkuleppe alusel.
 

(1.8) Juhul, kui Klient muudab esitatud Tellimust selliselt, et Lossi teenuseid tellitakse kolmanda(te) isiku(te) toitlustusteenuste täiendusena, on Lossil õigus Tellimusest keelduda.
 

(1.9) Klient on kohustatud kinnitama Pakkumise kirjalikult Lossi poolt määratud tähtajaks. Kinnituseks loetakse Pakkumise tagastamist koos Kliendi nõusolekuga e-kirjana aadressile info@shlossfall.com.
 

(1.10) Tellimuse eest on võimalik tasuda Teenuse osutaja juures või arve alusel.
 

(1.11) Lossi poolt esitataud arved (ettemaksuarve ning lõppumakse) tuleb tasuda arvel märgitud maksetähtajaks.
 

(1.12) Hinnapakkumise saamine ei tähenda broneeringu kinnitamist. Broneering kinnitatakse 50% ettemaksu tasumisega.
 

(1.13) Broneering tuleb tühistada kui selgub, et teenust ei ole võimalik soovitud kuupäeval kasutada.
 

(1.14) Kui Lossi poolt esitatud arved ei ole Kliendi poolt tasutud õigeaegselt, on Lossil õigus broneeringud tühistada.
 

(1.15) Ettemaksu või muu arve tasumisel kinnitab Klient, et ta on eelnevalt tutvunud teenuse kasutamise tingimustega.

ÜRITUSTE JA PILETITE EEST TASUMINE

(2.1) Teenuse osutaja juures, helistades või e-maili teel tehtud broneeringu eest tasutakse pärast broneeringu tegemist esitatud arve alusel ja tingimustel.
 

(2.2) Peale Tellimuse broneerimist saadame Teile 14 tööpäeva jooksul ettemaksu arve, mis on 50% terve ürituse maksumusest. Broneering jõustub peale ettemaksu tasumist. Tellimus kinnitatakse 50% ettemaksu tasumisel.
 

(2.3) Lõpumakse saadame tasumiseks hiljemalt 35 päeva ennem ürituse toimumist.
 

(2.4) Kogu Tellimuse summa peab olema tasutud hiljemalt 30 päeva ennem ürituse toimumist.
 

(2.5) Kui soovite Tellimusest loobuda rohkem kui 30 päeva ennem Teenuse toimumist, siis saate kasutada varem tasutud ettemaksu tulevikus toimuva Tellimuse eest tasumiseks.
 

(2.6) Ürituse jooksul lisandunud Teenuste/Tellimuste eest tuleb tasuda hiljemalt ürituse lõppedes samal päeva.

MUUTMINE

(3.1) Isikuandmete muutmine Tellimusel (nimi, kontakt) ei ole Tellimuse muutmine.
 

(3.2) Tellimust võib alati muuta, kui tasutakse muudetud teenuste eest vastavalt Teenuse osutaja hinnakirjale. Tellimuse lõpphinna muutmisel tuleb tasuda hind, mis tekib esialgselt tellitud teenuste ja broneeringus muudetud teenuste hinnavahest ning kohaldatav Leppetrahv vastavalt käesoleva punkti lõigetele 3.4.1 ja 3.4.2
 

(3.3) Tellimuse muutmisel rohkem kui 31 päeva enne Tellimuse toimumist ei kohaldata Leppetrahvi.
 

(3.4) Leppetrahvi kohaldatakse alljärgnevalt:
 

(3.4.1) kui Tellimust muudetakse vähem kui 30 päeva enne Tellimuse toimumist ja muudetud Tellimus on odavam, siis peetakse kinni Leppetrahvina 10% Tellimuse koondmaksumusest ja tagastatakse järgneva jääksaldona esinev hinnavahe
 

(3.4.2) kui muudatusi tehakse Tellimuses vähem kui 14 päeva enne Tellimuse toimumist ja muudetud Tellimus on odavam, siis peetakse Leppetrahvina kinni esialgselt ostetud Tellimusest ning samaaegselt kohaldatakse Leppetrahv lisateenustele vastavalt p.3.5.
 

(3.5) Tellimuse muutmisel lisateenuste osas vähem kui 14 päeva enne ürituse toimumist peetakse Leppetrahvina kinni lisateenuste maksumus.

TÜHISTAMINE

(4.1) Teenuse osutaja tühistab ürituse broneeringu, mille eest ei ole ettenähtud tähtpäevaks tasutud.
 

(4.2) Broneerimise tühistamise kuupäevaks loetakse kuupäeva, millal on Loss kätte saanud kliendipoolse teate broneeringu tühistamise kohta.
 

(4.3) Tellimuse tühistamisel nõutakse käesolevate Tingimuste alusel Leppetrahvi. Kolmandate isikute osutatavate teenuste puhul kohaldatakse nende poolt kehtestatud Leppetrahvi.
 

(4.4) Tellimuse tühistamisel tagastatakse ürituse eest makstud summa, millest on maha arvatud Leppetrahv, samale pangakontole, millelt Tellimuse eest tasuti. Leppetrahvi määrad ja tingimused on loetletud p.4.5
 

(4.5) Leppetrahvi kohaldatakse alljärgnevalt:
 

(4.5.1) Kui Tellimus tühistatakse 60 või rohkem päeva enne teenuse osutamist, siis tagastatakse eelnevalt tasutud ettemaksust 75%
 

(4.5.2) Kui Tellimus tühistatakse 59-31 päeva enne teenuse kasutamist, siis tagastatakse eelnevalt tasutud ettemaksust 50%
 

(4.5.3) Kui Tellimus tühistatakse 30 päeva enne teenuse kasutamist, siis ettemaksu ei tagastata.
 

(4.5.4) Kui Tellimus, mille eest on kogu summa ulatuses tasutud, tühistatakse vähem kui 29 päeva enne teenuse kasutamist, siis tagastatakse kogu summast 20%.
 

(4.5.5) Kui Tellimus, mille eest on kogu summa ulatuses tasutud, tühistatakse vähem kui 14 päeva enne teenuse kasutamist, siis ei tagastata kogu teenuse maksumust.
 

(4.5.6) Kui Tellimuse tühistamine on tingitud Kliendist mitte sõltuvatel ning mõjuvatel põhjustel, mida on võimalik dokumentaalselt tõestada, siis on kliendil võimalus valida uus sobiv kuupäev.
 

(4.5.7) Ettemaksu tagastamisel arvestatakse maha broneerimistasu 7% broneeritud teenuse kogu maksumusest.
 

(4.5.8) Kui soovitakse muuta Tellimuse toimumise aega, siis arvestatakse seda kui broneeringu tühistamist ja uue broneeringu teostamist.
 

(4.5.9) Majutuse Tellimuse tühistamisel ettemaksu ei tagastata.
 

(4.6) Tellimusele mitte ilmumine on vabandatav vaid vääramatu jõu asjaolude tõttu ning see peab olema Kliendi poolt tõendatud. Vääramatu jõu asjaolusid ja nende kohta esitatud tõendeid hindab Teenuse osutaja. Kui vääramatu jõu asjaolu on tõendatud, tagastatakse Kliendile Teenuse eest tasutud summa ning Leppetrahvi ei kohaldata.
 

(4.7) Klient võib jätta Tellimuse eest makstud summa ettemaksuna Teenuse osutaja tulevaste teenuste eest tasumiseks.
 

(4.8) Võimalikud pretensioonid Lossi poolt osutatud teenuste kohta tuleb esitada kirjalikult 3 kalendripäeva jooksul peale Ürituse toimumist. Kliendi hilisemaid pretensioone ei arvestata.

ÜLDTINGIMUSED

(5.1) Loss annab Pakkumise alusel ja Pakkumises näidatud ajal Kliendile kasutada Lossi vara.
 

(5.2) Klient kinnitab hinnapakkumisega nõustumisel:
 

(5.2.1) Kasutama Lossi vara sihipäraselt ja heaperemehelikult.
 

(5.2.2) Tutvuma Lossi kodukorraga ja lähtuma kodukorrast kasutades lossi ruume ja selles sisalduvat mööblit, maale jm esemeid (edaspidi Vara) sh mitte kasutama Lossi siseruumides elavat tuld, mitte suitsetama Lossi siseruumides, mitte riputama seina, lakke, valgustitele omavoliliselt esemeid. Mitte liikuma lossi sisesel territooriumil liiklusvahenditega.
 

(5.2.3) Kandma Ürituse ajal täielikku materiaalset vastutust Varale tekitatud kahju eest vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.
 

(5.2.4) Kasutama toitlustusteenuse ja alkoholi tellimisel Lossis asuvat restorani Schloss Fall.
 

(5.2.5) Klient (broneeringu teinud isik) vastutab täiel määral enda poolt esindatud grupi tegevuste eest, sh. kohustub kompenseerima täies ulatuses Teenuse osutajale tekitatud varalise kahju eest vastavalt Eesti Vabariigi õigusaktidele.
 

(5.2.6) Teenuse osutaja ei vastuta Kliendi ja tema grupi isiklike asjade ja varade eest.
 

(5.3) Lossil on õigus peatada Kliendi poolt planeeritud Ürituse läbiviimine Pakkumises ja kodukorras sätestatud tingimuste mittetäitmise korral.
 

(5.4) Kinnitatud Pakkumise alusel tasub Klient Lossile 50% ulatuses ettemaksu summast pakkumise kehtivuse jooksul kinnitades sellega oma soovi teenuse saamiseks. 100% ulatuses Pakkumise summas peab olema kliendil tasutud 30 päeva enne teenuse saamist. Kui Klient soovib ettemaksuarvet, siis teavitab ta sellest Lossi kirjalikult.
 

(5.5) Pakkumise/arve alusel teostatud ettemaksu õigeaegsel mittetasumisel on Lossil õigus loobuda Tellimuse täitmisest.
 

(5.6) Peale Pakkumise täitmist esitab Loss Teenuse tellinud Kliendi soovi korral arve, kus on näidatud ettemaksuna tasutud summa.
 

(5.7) Teenuse eest tasumisel tuleb maksekorralduse selgitusse märkida Kliendi nimi, Teenuse osutamise kuupäeva ja Pakkumise number (arve number).
 

(5.8) Ürituse jooksul tehtud lisa Teenuste/Tellimuste eest tuleb tasuda hiljemalt ürituse lõppedes sama päeva õhtul.
 

(5.9) Klient on kohustatud tagama, et ürituse lõppedes on loss ning lossi territoorium puhas. Tagama, et territooriumil ei vedele suitsukonisid ning loss oleks samas seisus peale üritusega seonduva dekoratsiooni maha võtmist.
 

(5.10) Klient peab üritusele bändi tellimisega järgima, et see ei kahjustaks Lossi ega häiriks öörahu.

ERAÜRITUSTE KASUTUSTINGIMUSED

(6.1) Juhul, kui Tellija teeb Broneeringu lossisaali või -saalide isiklikuks kasutamiseks, annab Loss Tellija kasutusse pakkumises märgitud saali või saalid (kõik peamaja I korruse saalid / kaminasaali / sammassaali / restorani) broneeringu alusel ning kokkulepitud perioodiks, välja arvatud administraatori laud, personaliruumid, köögiruumid, veinikelder, baarileti tagune ala ja muuseum. Üritusel külalistel ning kaasaarvatud korraldajal on rangelt keelatud siseneda restorani tagaruumidesse.

(6.2) Ruumide kasutamise algus. Kliendile võimaldatakse sissepääs Lossi, sh võimalus alustada Ürituse ettevalmistamist ja lossisaalide kasutamist alates broneeritud ajast. Näiteks kui Kliendi üritus algab kell 17.00 ja Kliendil on vaja 2 tundi ettevalmistusteks ja helikontrolliks, peate need lisatunnid eelnevalt ette broneerima. Kõik ettevalmistused sh dekoratsioonide, heli- ja fotoboksi tehnika, lillede, tordi jms toomine tuleb tuua alates broneeritud ajast. Loss ei ole kohustatud vastu võtma varasemat saabumist, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

(6.2.1) Ruumide kasutamise lõpp. Tellijal on õigus kasutada broneeritud lossisaale kuni broneeringu lõpuajani. Broneeritud aja lõppedes peavad ruumid olema külaliste poolt täielikult vabastatud. Kaunistused ja tehnika tuleb ürituse lõppedes ruumidest eemaldada, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Kõik lossisaalid tuleb jätta samasse seisukorda, millisena need Tellijale kasutamiseks anti.

Kui Klient broneeritud aja lõppedes ruume ei vabasta, on Klient kohustatud ületatud tundide eest lisatasu maksma.

(6.3) Lossisaalide erakasutuse ajal vastutab Tellija ja hoolitseb selle eest, et ka tema külalised kasutaksid Lossi ruume ja vara sihipäraselt ja heaperemehelikult.

(6.3.1) Lossis on keelatud oma söök ja jook. Teistsuguse kokkuleppe puudumisel on oma toidu ja joogi tarbimine Lossis keelatud. Nimetatud keelu rikkumise korral on Klient kohustatud tasuma trahvi.

(6.4) Juhul, kui Tellija soovib Lossi territooriumil kasutada live-bändi, audiovisuaalseid, elava tule lahendusi või mustkunstniku, on Tellija kohustatud vastavad lahendused eelnevalt Lossiga kirjalikult kooskõlastama.

(6.5) Lossi territooriumil ja selle ümbruses on ilutulestiku ja muu pürotehnika kasutamine keelatud.

OHUTUS

(7.1) Jookide-söökide kaasavõtmine Lossis tarbimiseks on keelatud. 
 

(7.2) Suitsetamine on lubatud vaid selleks ettenähtud kohtades. Siseruumides on suitsetamine rangelt keelatud.
 

(7.2.1) Suitsukonide ja prügi mahaviskamine on keelatud ning sellisel juhul kohaldub trahv summas 300€.
 

(7.3) Lemmikloomade kaasavõtmine on lubatud rangelt loomaomaniku vastutusel ning loom ei tohi vabalt ringi liikuda ehk loom peab olema alati rihmastatud. Lemmiklooma eest kohaldada lisatasu. 
 

(7.3.1) Juhul kui lemmikloom rikub Lossi vara on loomaomanikul kohustus kompenseerida tekkinud kahju.
 

(7.4) Kõik Lossis viibijad on kohustatud järgima ohutusnõudeid ning sisekorraeeskirju. Omaalgatuslikud tegevused või eeskirjade eiramine toimuvad rangelt omal vastutusel ning võivad kaasa tuua Lossist ning Lossi territooriumilt eemaldamise. Lossist ning selle territooriumilt eemaldamise korral pileti ega ürituse maksumust ei kompenseerita.

PILETITE JA TEENUSTE HINNAD

(8.1) Teenuse osutajal on õigus hinnakirja muuta igal ajal. Kui Te olete ürituse tellinud, kuid ei ole veel tasunud, siis Teenuse osutaja garanteerib hinnakirja kehtivuse hinnapakkumise või arve kehtivusaja jooksul.
 

(8.2) Teenuse osutaja tooted on müügil erinevate agentide kaudu ning alati ei saa kontrollida nendel kasutusel olevate hinnakirjade nimiväärtusi. Teenuse osutaja jätab õiguse mitte aktsepteerida hinda, mis erineb Teenuse osutaja poolt kehtestatud hinnast.

VASTUTUS

(9.1) Teenusepakkuja ei vastuta Kliendi ja tema grupi isiklike asjade ja varade eest.
 

(9.2) Klient (piletite või ruumide rentimise eest vastutav isik) vastutab täielikult tema poolt esindatava grupi tegevuse eest, sh. kohustub täielikult hüvitama Teenindajale tekitatud varalise kahju.

ISIKUANDMETE KAITSE

(10.1) Tellimuse töötlemiseks kogutud isikuandmed on rangelt asutusesiseseks kasutamiseks.
 

(10.2) Kui Klient on andnud nõusoleku, on Teenusepakkujal õigus kasutada Kliendi kontaktandmeid uudiskirja postitamiseks.
 

(10.3) Kinnitame, et Kliendi isikuandmeid ei avaldata kolmandatele isikutele muul eesmärgil kui tellimuse täitmiseks.
 

(10.4) Kliendi finantsandmeid ei säilitata Teenusepakkuja serverites.

 

 

Teenusepakkuja:
Keila-Joa loss Schloss Fall
National Heritage Foundation OÜ
Pargi allee 5, Harju maakond 76701
Registreerimiskood 11962765
Tel. +37256288287
info@schlossfall.com

www.schlossfall.com

bottom of page